Bismillāhirrahmānirrahīm

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد

Segala puji milik Allah, semoga shalawat dan salam tercurah ke haribaan Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya serta semua yang mengikuti petunjuknya.

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, “Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.” — (QS. Al Furqaan : 01)

Dari Ahmad Irfan AW, Kepada Saudaraku, yang aku cintai, setanah dan setumpah darah.

Semoga keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Bacalah surat ini dengan hati yang lapang.

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.” — (QS. Al-Baqarah : 02-05)

Semoga keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk, saya mengajak anda sekalian dengan ajakan Islam; masuklah Islam, Islam datang sebagai penyempurna bagi agama-agama yang telah datang sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, – utusan Allah – sebagai pembawa dan pengemban risalah Allah yang merupakan nabi terakhir yang setelahnya tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul.

Allah SWT, Tuhan para Nabi dan Rasul, Tuhan semesta Alam berfirman di dalam Al-Qur’an :

“Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu (Islam) dan telah aku sempurnakan segala nikmatku kepadamu dan akupun ridha Islam sebagai agamamu.” — (QS. Al-Madiah : 03)

“Tiada Kami mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” — (QS. Saba’ : 28)

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” — (QS. Al-Anbiyaa’ : 107)

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata” — (QS. Ash Shoff : 06)

“Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” — (QS Ali ‘Imran: 64)

maka, ucapkanlah :

Asyhadu An-Laa ilāha IllaLlah wa Asyhadu Anna Muhammad-ar Rasulullah
(Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah)

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa., Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu., Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” — (QS. Al-Ikhlash : 1-4)

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah (kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” — (QS. Al-Baqarah : 255)

“Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” — (QS. Al-Hasyr : 22)

“Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” — (QS. Al-Hasyr : 23)

“Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”— (QS. Al-Hasyr : 24)

Sesungguhnya,

“Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik” — (QS. Ar-Ra’d : 29)

“Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami.” — (QS. Al-Kahfi : 88)

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shaleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.” — (QS. Al-A’raaf : 07)

والسلام على من اتبع الهدى

Dan Semoga keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk.

Dari Saudaramu, yang menginginkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua,  Ahmad Irfan AW” 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” — (QS. Ali-Imran : 190)

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” — (QS. Ali-Imran : 191)

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.” — (QS. Ali-Imran : 192)

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.” — (QS. Ali-Imran : 193)

“Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.” — (QS. Ali-Imran : 194)

Amin Ya Rabbal ‘Alamin