Bismillāhirrahmānirrahīm

Qul Ya ‘Adzim Antal Adzim, Qad Hammanaa Haammun ‘Adzim, Wa Kullu Syai’in Hammana, Ya Huunuu Bismika Ya ‘Adzim

Yâ Man Lahul ‘Izzatu wal Jamâl, Yâ Man Lahul Qudratu wal Kamâl, Yâ Man Lahul Mulku wal Jalâl, Yâ Man Huwal Kabîrul Muta’âl, Yâ Munsyias Sahâbits Tsiqâl, Yâ Man Huwa Syadîdul Mihâl, Yâ Man Huwa Sarî’ul Hisâb, Yâ Man Huwa Syadîdul ‘Iqâb

Allahumma A-‘Izzal Islam-a wal Muslimin wan-Shur man Nasharal Islam-a wal Muslimin.

Rabbana Afrigh ‘Alayna Shobron wa Tsabbit Aqdamana Wanshurna ‘Alal Qaumil-Kafiriin, Rabbi-n Shurni ‘Alal Qoumil Mufsidin

Wa ShallAllahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin wa ‘Ala Alihi wa Shahbihi wa Sallam, Subhana Rabbika Rabbil ‘Izzati ‘Amma Yashifuun, Wa Salamun ‘Alal Mursalin wal Hamdulillahi Rabbil ‘Alamin.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin

—————————
Serangan Bom Udara Fosfor Putih “White Phosphorus” Oleh Zionis kepada Rakyat Palestina di Sekolah. Photograph : Mohammed Abed/AFP